Links

Du kan læse hele Biblen online - og søge på bestemte ord på Bibelselskabets hjemmeside

Find tekst til en salme og hør melodien på: Den Danske Salmebog

Der er mange gode informationer at hente om Folkekirken, livets store begivenheder, de kristne højtider mm. på: Folkekirkens hjemmeside

Vamdrup kirke er en del af Kolding Provsti og Haderslev Stift - og er i pastoratsfællesskab med Hjarup kirke

Spændende ideer og projekter mellem skoler og kirker, klik på Skole-kirke samarbejde i Kolding Provsti

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem sognene i Kolding Provsti.

Find nyt og læs Kristeligt Dagblads artikler om kirke, kristendom og religion

Få inspiration til andagter for børn og unge på detmedgud.dk

Kirkeblad

Vamdrup og Hjarup Kirkers menighedsråd
udgiver fire gange om året Kirkenyt, som
er et fælles kirkeblad.

Tekst og billeder til næste Kirkenyt sendes til redaktionen (red@vamdrupkirke.dk) senest 
tirsdag den 23. april 2019.

Kirkenyts redaktion:

Ønsker du at modtage et eksemplar af Kirkenyt med post, kan du sende en mail til kordegn Lis Andersen (Lbab@km.dk)